ZAKRES USŁUG BIURA – OFERTA

 • programy rewitalizacji różnego typu (LPR, MPR, GPR),
  opracowanie i aktualizacja, ewaluacja ex i post ante,
 • projekty rewitalizacyjne, w tym:
  – studia, modelowanie parametryczne, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe,
  – projekty architektoniczno-budowlane oraz kompleksowe projekty przedsięwzięć w obszarach rewitalizacji (sfera funkcjonalno-przestrzenna, gospodarcza i społeczna),
 • nadzór nad realizacją projektów rewitalizacyjnych,
 • studia i analizy na potrzeby opracowania i realizacji programu rewitalizacji,
 • szkolenia specjalistyczne indywidualne i grupowe, więcej TUTAJ
 • warsztaty projektowe i inicjatywy uspołeczniające, więcej TUTAJ
 • miejscowe plany rewitalizacji – opracowanie i zmiany w mpr,
 • studia, analizy i inwentaryzacje na potrzeby tworzenia obszarów rewitalizacji, specjalnych stref rewitalizacji i mpr,
 • poradnictwo w zakresie zarządzania specjalną strefą rewitalizacji,
 • konsultacje i wsparcie organizacji, finansowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych,
 • analizy i raporty, w tym w zakresie planowania przestrzennego (okresowe oceny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta),
 • analizy i prognozy na potrzeby strategicznego planowania rozwoju i polityk miejskich,
 • raporty o stanie gminy (miasta), analizy porównawcze i problemowe,
 • plany i programy o charakterze strategicznym i operacyjnym, z zastosowaniem metodyki partycypacyjnej,
 • badania opinii społecznej na tematy dotyczące rozwoju i rewitalizacji miasta – z zastosowaniem narzędzi klasycznych lub partycypacyjnych,
 • organizacja i prowadzenie warsztatów projektowych, doradczych, prognostycznych, ewaluacyjnych oraz eksperckich paneli doradczych (ASP).