FACYLITACJA

FACYLITACJA – ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE DORADCZE DLA OSÓB LUB ZESPOŁÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁANIA NA POLU REWITALIZACIZJI W MIASTACH


Oferujemy:

• konsultacje indywidualne – pomoc merytoryczna w rozwiązywaniu konkretnych problemów, w siedzibie zamawiającego (face to face) albo on-line;

• warsztaty – wsparcie dla zespołów ds. rewitalizacji, uzupełnienie lub wzmocnienie umiejętności, przeprowadzane w miejscu dogodnym dla zamawiającego (face to face) albo on-line, w formie intensywnych zajęć praktycznych;

• coaching on-line (w formie cyklu 7-10 spotkań indywidualnych), rekomendowane np. jako wsparcie procesu diagnostyki i delimitacji obszaru rewitalizacji, gdy wykonanie analiz nie zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu.

Facylitacja dostarcza stymulacji lub bodźców do wykorzystania własnego potencjału poprzez uzupełnienie wiedzy, nabycie nowych umiejętności. Buduje kompetencje lub wzmacnia w rozwiązaniu bieżących problemów, na przykład poprzez wydobycie posiadanej wiedzy, otwarcia na własne zasoby, w tym wyczuwanie potrzeb i przedmiotu koniecznych decyzji, od osoby/grupy – w sytuacji, gdy potrafią one zdiagnozować własne deficyty, sformułować pytania lub określić pole problemów, ale nie dysponują zasobami (np. specjalistyczną wiedzą), które są konieczne do przejścia na kolejny, bardziej profesjonalny poziom realizacji działań rewitalizacyjnych.

Facylitacja opiera się na wykorzystaniu efektu publiczności lub efektu współdziałania. Badania wykazały, że wpływ obecności biernych słuchaczy lub widzów na wykonanie zadania przez daną osobę/zespół może być pozytywny – otwierający na nowe możliwości, stymulujący, mobilizujący – ponieważ zwiększa efektywność, poprzez obniżanie poziomu niepewności i związanego z nim stresu.

Facylitację realizujemy po rozpoznaniu zasobów, potrzeb i możliwości zamawiającego.
Zakres i metody dobieramy indywidulanie, opcje on-line (telekonferencje) realizujemy z wykorzystaniem prostych i powszechnie dostępne narzędzi, które nie wymagają zakupu kolejnego oprogramowania, a tym samym nie generują dodatkowych kosztów.